Solenergi på nærings- og offentlige bygg

Nye sertifiseringsregler (som for eksempel BREEM), krav fra det offentlige (TEK 15, Passivhus standard, + hus og energimerking) og fra leietakere gjør at stadig flere bygger energigjerrige bygg, gjerne + hus.  Slike bygg krever at bygget selv må produsere den energien det trenger, sett over året.  For enkelte sertifiseringsklasser må bygget faktisk produsere all energien som har gått med fra produksjon og bygging av bygget, bruk av bygget i hele levetiden og destruksjon av bygget etter endt levetid.  For å få til dette må bygget selv produsere energi. Ekstra isolering, varmepumper o.l. gir nok reduksjon i energiforbruket, men ikke noe «energioverskudd».

Å installere et solcelleanlegg vil derfor ofte være den mest fornuftige og økonomiske løsningen for å klare å nå slike mål. Solceller gir elektrisk strøm som er høyverdig energi og som enkelt kan distribueres ut på strømnettet i perioder med overskudd.

Ved rehabilitering av eldre bygg kan installasjon av solceller ofte være det gunstigste tiltaket i forhold til andre kostbare energisparetiltak.

Solcelleanlegget kan monteres til de fleste takflater, vegger og konstruksjoner.  De kan ofte erstatte andre kostbare bygningsmaterialer, samtidig som de gir bygget en grønn profil.

Vår leverandør Getek har lang erfaring med nettilknyttede solcelleanlegg. De leverte det første anlegget av denne typen i Norge allerede i 1993, og har siden stått bak mange prosjekter, blant annet Aseana, Forskningsparken i Oslo, Vestagderklinikken og Lerkendal Innovasjonssenter.

Getek har også levert nettilknyttet solcelleanlegg til Polarinstituttets forskningsstasjon Troll, på Dronning Mauds land i Antarktis.

 

Hvordan virker solcelleanlegget?

Solcelleanlegget produserer DC spenning.  Solcellemodulene kobles sammen i lange strenger (serier) som gir spenninger opp mot 1000 VDC og tilkobles en vekselretter.  Vekselretteren omformer spenningen fra DC til AC og optimaliserer denne slik at solcelleanlegget utnyttes best mulig, før den faser strømmen inn på byggets strømnett. Getek har spesialisert seg på å optimalisere større solcelleanlegg, ved å ta hensyn til skygge, kabelføringer, snø, solcellemodulenes egenskaper o.l.  Ekstra optimalisering kan gjøres med «optimizere», som kobles til hvert enkelt solcellemodul, hvis forholdene er ekstra vanskelige.  Denne løsningen kan også sikre utkobling av solcellemodulen ved en brann, slik at brannmannskap trygt kan ta seg opp på taket i bygget uten å få strøm i seg.

Når solcellestrømmen fases inn på byggets strømnett, vil den automatisk finne vegen til byggets forbrukere, og på denne måten redusere strømforbruket fra E-verket.  I bygg med store solcelleanlegg vil det kunne bli et overskudd av strøm, særlig på solrike dager med lite strømforbruk i bygget. Denne strømmen vil da finne vegen gjennom byggets strømmåler og ut på det offentlige strømnettet.  For å få lov til å levere strøm ut på strømnettet må det inngås en såkalt + kunde avtale med e-verket.  Denne kan sette begrensninger i hvor mye strøm netteier tillater at det mates ut på strømnettet.  I tillegg til dette er det en nasjonal begrensning på 100 kW i innmating.  Dersom man overskrider denne grensen er produksjonen konsesjonspliktig, noe som vil utløse ekstra kostnader for byggets eier.

For å unngå at man leverer mer energi ut på nettet enn ønskelig, kan flere forskjellige løsninger benyttes.  Getek har utviklet et last styringssystem, som automatisk kan skru på tyngre belastning, som for eksempel varmtvannstanker og varmeovner, når overskuddsenergi er tilgjengelig.  Kanskje kan truckene eller elbilene lades når det er mye sol?

Dersom dette ikke er nok til å håndtere hele strømoverskuddet, kan vi levere egne batteriløsninger som mellomlagrer strømmen fra dagtid til kveld/natt.  Batteriteknologi i slike anlegg er krevende, men Getek har over 30 års erfaring med batterisystemer, og kan derfor tilby smarte og sikre løsninger for dette.  Dersom det integreres en skikkelig batteribank i bygget, kan anlegget også fungere som en stor UPS, og gi nødstrøm til deler av bygget om strømmen fra nettet skulle utebli.